گریز

 
 

 

گریز

رنگ روغن روی بوم

60 x 80 cm

1393