پرتره نویسنده

 
 

 

پرتره نویسنده

مداد قهوه ای روی مقوا

30 x 40 cm

1385