نوجوانی پدرم

 
 

 

نوجوانی پدرم

مداد قهوه ای روی مقوا

25 x 35 cm

1384