نوازنده کوچک

 
 

 

نوازنده کوچک

مداد سیاه روی مقوای خاکستری

30 x 40 cm

1388