غروب

 
 

 

غروب

رنگ روغن روی بوم

29 x 51 cm

1394