بازی

 
 

 

بازی

مدادرنگی روی مقوا

30 x 44 cm

1386